בי וומן » כתבות » התקופות בהן חל איסור לפטר עובד/ת בקשר להורות

התקופות בהן חל איסור לפטר עובד/ת בקשר להורות 

התקופות בהן חל איסור לפטר עובד/ת בקשר להורות, מדור: דיני עבודה
פורסם בתאריך: 11/10/2009

להלן ריכוז של התקופות בהן חל איסור על מעביד לפטר עובד/ת

1. כשעובדת עוברת טיפולי הפריה חוץ גופית או כשעובד או עובדת עוברים טיפולי פוריות לקראת ילדם הראשון או השני - בימי היעדרם מהעבודה לפי החוק לשם כך, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות כאמור, אלא בהיתר מאת שר התעשייה המסחר והתעסוקה. היתר לא יינתן במקרה שהפיטורים הם בקשר עם ההיעדרות כאמור.

איסור הפיטורים יחול גם לגבי עובד או עובד/ת שהם הורים לילדים מבני זוג קודמים, העוברים טיפולים כאמור לקראת ילדם הראשון או השני מבן הזוג הנוכחי.

איסור הפיטורים בהקשר זה אינו מותנה בוותק של העובד/ת במקום העבודה. איסור פיטורים זה לא יחול על מעביד, לגבי עובד/ת שחלפו שנתיים מהיום הראשון להיעדרותם עפ"י חוק מעבודה אצלו או באותו מקום עבודה, לשם ביצוע הטיפולים.
הערה: פיטורי עובד/ת העובר/ת טיפולי פוריות/הפריה חוץ גופית עקב הטיפולים כאמור, בתקופות בהן לא חל איסור על פיטוריהם, עלולים להוות אפליה, האסורה על פי חוק שוויון ההזדמנות בעבודה.

683632_beso.jpg

2. כשהעובדת בהריון וטרם יצאה לחופשת לידה - כאשר מדובר בעובדת קבועה, ארעית או זמנית ובלבד שעבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה 6 חודשים לפחות. במקרה זה, מעביד יכול לקבל היתר לפיטורי העובדת מהמפקח על חוקי העבודה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה. היתר שכזה לא יינתן במקרה שהסיבה לפיטורים היא היות העובדת בהריון.
הערה: פיטורי עובדת בהריון בעלת וותק של פחות מחצי שנה עקב הריונה - עלולים להוות אפליה, האסורה עפ"י חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, וכן מנוגדים לעקרון השוויון.

במקרה שהמעביד הוא קבלן כוח אדם והעובדת הועסקה אצלו בפועל במשך שישה חודשים לפחות יראו גם הפסקה זמנית של העסקתה כפיטורים, ובנוסף:

-לא יגרום מעסיק בפועל לכך שקבלן כוח אדם יפטר עובדת בהריון בניגוד להוראות איסור זה.
-פוטרה עובדת בהריון בניגוד לאיסור זה, חזקה היא שהמעסיק בפועל הוא שגרם לפיטורים, אלא אם הוכיח אחרת.
- בקשה להיתר לפיטורים תוגש הן בידי המעסיק בפועל והן בידי קבלן כוח האדם.

3. כשעובדת נעדרת בעקבות הפלה (במשך שבוע לאחר ההפלה או במשך הזמן שקבע הרופא להיעדרות אך לא יותר מששה שבועות). לא ניתן לתת הודעת פיטורים למועד החל בתקופה זו.

4. במשך חופשת הלידה - לא ניתן לתת הודעת פיטורים למועד החל בתקופה זו, ובמנין הודעה מוקדמת לפיטורים לא תבוא תקופה זו במנין.

5. מתום חופשת הלידה עד תום 6 חודשים מאותו יום - אם העובדת נעדרת מהעבודה באישור מרופא לפיו מצבה עקב הלידה מחייב זאת ובמידה שאושר. לא ניתן לתת הודעת פיטורים למועד החל בתקופה זו, ובמנין הודעה מוקדמת לפיטורים לא תבוא תקופה זו במנין.

6. כשעובד נעדר מעבודתו (חופשה ללא תשלום) בעקבות -
א. פיצול חופשת לידה של בת זוגו עקב אישפוזה בתנאי החוק, אך לא יותר מארבעה שבועות.
ב. היעדרות בעקבות העובדה שהילד נמצא עמו ובהחזקתו הבלעדית, בהתאם לתנאי החוק בעניין.

לא ניתן לתת הודעת פיטורים למועד החל בתקופות האמורות. במנין ימי הודעה מוקדמת לפיטורים לא יבואו התקופות האמורות.

7. במשך תקופה של 60 יום מתום חופשת הלידה או מתום ההיעדרות עקב מצב בריאותי לאחר לידה או מתום ההיעדרות של עובד (עקב פיצול חופשת לידה של בת הזוג ועקב חופשת לידה שלקח בעקבות כך שהילד עמו ובהחזקתו הבלעדית).
לא ניתן לתת הודעת פיטורים למועד החל בתקופה האמורה אך מעביד יכול לקבל היתר לפיטורים מהמפקח הנ"ל.

היתר לא ינתן אלא אם שוכנע המפקח כי מתקיים כל אלה –
א. הפיטורים אינם בקשר ללידה, לחופשת הלידה או להיעדרות כאמור.
ב. עסקו של המעביד חדל לפעול או שהמעביד הוכרז כפושט רגל, ואם הוא תאגיד – ניתן צו פרוק.

בכל מקרה, במנין הודעה מוקדמת לפיטורים לא תבוא התקופה האמורה.

8. כאשר עובד/ת נמצא/ת בחופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה מכוח החוק וכאשר עובדת נעדרת מעבודתה עקב הנקה (בהתאם להוראות החוק), ובמשך תקופה של 60 ימים לאחר תום ההיעדרות. לא ניתן לתת הודעת פיטורים למועד החל בתקופות האמורות, אלא בהיתר מאת המפקח הנ"ל. המפקח לא יתיר פיטורים אם הם לדעתו בקשר ללידה או להיעדרות כאמור. במנין ימי הודעה מוקדמת לפיטורים לא יבואו תקופות אלה.

9. בזמן שהות עובדת במקלט לנשים מוכות בימי היעדרה מעבודתה לפי סעיף 7(ג)(5) לחוק או במשך תקופה של 90 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות כאמור, ולא ייתן הודעת פיטורים למועד החל בתקופות האמורות, אלא בהיתר מאת שר התעשייה המסחר והתעסוקה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר לשהייה במקלט.

"פיטורים" לעניין זה – לרבות אי חידוש חוזה לתקופה קצובה שהוא אחד מאלה:
א. חוזה לתקופה קצובה של 12 חודשים או יותר.
ב. חוזה עבודה לתקופה קצובה הפחותה מ – 12 חודשים, שהאריך או שחידש העסקה קודמת שהייתה סמוך לפני תחילת תוקפו של החוזה.


עו"ד הילה פורת - מומחית בדיני עבודה
טלפון: 08-9313080תגובות גולשים:

הירשמי לניוזלטר

הסקר

בהלת הקורנה
ביטול הלימודים ו המשק מוצדקים- אין ברירה
הגזימו עם הפניקה - בסך הכל וירוס
הזדמנות נהדרת לפסק זמן וחישוב מסלול מחדש
פחד אלוהים- סוף העולם הגיע

הצג תוצאות

התכנים הנצפים

 

מילות חיפוש: