בי וומן » כתבות » המקרים בהם התפטרות מזכה בפיצויים

המקרים בהם התפטרות מזכה בפיצויים 

המקרים בהם התפטרות מזכה בפיצויים, מדור: דיני עבודה
פורסם בתאריך: 07/11/2009

ככלל עובד המתפטר מעבודתו לא זכאי לפיצויי פיטורים. יחד עם זאת, ישנם מספר מקרים בהם רואים התפטרות כפיטורים וקמה לעובד הזכאות לפיצויי פיטורים. להלן פירוט המקרים:

התפטרות לרגל מצב בריאותי לקוי - סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי עובד שהתפטר לרגל מצב בריאותו או מצב בריאותו של בן משפחתו, ולאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין היתה סיבה מספקת להתפטרות, התפטרותו דינה כפיטורים לעניין פיצויי פיטורים. בן משפחה = בן זוג (לרבות - ידוע בציבור), ילד (לרבות מאומץ או חורג), הורה, נכד, סב או הורה של בן זוג הגר עמו ועיקר כלכלתו עליו.

התפטרות של הורה - סעיף 7(א) לחוק פיצויי פיטורים קובע כי עובדת שהתפטרה, תוך 9 חודשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה, או אימצה ילד שטרם מלאו לו 13 שנה (ובלבד שניתן צו אימוץ), יראו את התפטרותה, לענין חוק זה, כפיטורים.

יצוין כי, אב עובד יכול להתפטר תוך 9 חודשים מיום שנולד ילדו, על מנת לטפל בילד, והתפטרותו תזכה אותו בפיצויי פיטורים עפ"י סעיף 7 לחוק פיצויי פיטורים ובתנאי שהתקיים בו אחד מאלה:
בת זוגו של העובד הועסקה כעובדת במשך 6 חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום התפטרותו. לענין זה יראו כעבודה גם תקופת הפסקה בעבודה שבה נמשכים יחסי עובד ומעביד.
הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגו.
בת זוגו של העובד היתה עובדת עצמאית במשך 12 חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום הלידה, ולא הפסיקה את עיסוקה לצורך טיפול בילד.


252186_working_woman.jpg

התפטרות עובד בעקבות העתקת מקום מגורים - דינה כפיטורים לענין הזכות לפיצויי פיטורים במידה שעומדת בתנאים שנקבעו בענין בחוק פיצויי פיטורים, ובתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), התשכ"ד-1964.

התפטרות עובד מחמת הרעה מוחשית - עפ"י סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים, אם עובד התפטר מחמת הרעה מוחשית בתנאי עבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, התפטרותו תזכה אותו בפיצויי פיטורים.

התפטרות בגיל פרישה - סעיף 11(ה) לחוק פיצויי פיטורים קובע כי התפטר עובד לאחר שהגיע לגיל הפרישה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים.

אי חידוש חוזה עבודה – עפ"י סעיף 9 לחוק פיצויי פיטורים, במקרה שעובד מועסק על פי חוזה לתקופה קצובה והגיעה התקופה לקיצה, רואים אותו כאילו פוטר, זולת אם הציע לו המעביד לחדש את החוזה (לפחות 3 חודשים לפני תום תקופת החוזה) והעובד סרב לחידוש.

התפטרות של עובד עונתי – סעיף 11(ב) לחוק פיצויי פיטורים קובע כי התפטר עובד עונתי לאחר שעבד לפחות שלוש עונות רצופות באותו מקום עבודה מחמת שלא הובטחה לו עבודה רצופה באותו מקום עבודה - רואים אותו כאילו פוטר.

התפטרות עובד סמוך לפני התגייסותו לשירות סדיר/שירות לאומי/שירות אזרחי - סעיף 11(ג) לחוק פיצויי פיטורים, קובע כי עובד שהתפטר סמוך לפני התגייסותו לשירות סדיר / שירות לאומי / שירות אזרחי, ובשל כך, יראו את התפטרותו לעניין חוק זה כפיטורים, אם:
1. הוא התגייס לשירות סדיר כמשמעותו בסעיף 1 לחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949.
2. הוא התנדב לשרת בשירות לאומי כמשמעותו בפסקה 3(ב) להגדרה "ילד" שבסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, ובלבד ששירת בשירות לאומי שישה חודשים לפחות.
3. הוא החל לשרת בשירות אזרחי כהגדרתו בסעיף 6(א) לחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב-2002, ובלבד ששירת בשירות אזרחי שישה חודשים לפחות, ובלי לגרוע מהוראות החוק האמור לעניין העיסוק.

עובד שהתפטר על מנת להתגייס לשירות קבע – סעיף 43(ב)(1א) לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949, קובע כי עובד שהתפטר על מנת להתגייס לשירות קבע יחשב כמפוטר:
1. אם לשירות הקבע לא קדמה ללא הפסק תקופת שירות חובה/סדיר ולפני תחילת שירות הקבע היה העובד עובד קבוע במפעל (יחשב כמי שפוטר מיום תחילת שירות הקבע).
2. אם לשירות הקבע קדמה ללא הפסק תקופת שירות חובה/סדיר, וסמוך לפני התגייסותו לשירות החובה היה עובד במפעל (יחשב כמי שפוטר מהיום שבו התחיל לשרת שירות קבע). בתנאי שמדובר בהתחייבות לשירות קבע העולה על שתי שנים.

עובד שהתפטר על מנת להתגייס למשטרת ישראל / שירות הסוהר – עפ"י סעיף 11א לחוק פיצויי פיטורים יהיו זכאים הוא או שאיריו לפיצויי פיטורים, אם התקיים אחד מהתנאים:
שירת במשטרה / שב"ס 6 חודשים לפחות;
שירותו נפסק מחמת אחת העילות המזכות בפיצויי פיטורים עפ"י חוק פיצויי פיטורים;
שירותו נפסק מחמת שנמצא בלתי מתאים לשירות.

התפטרות אשה מוכה – עפ"י סעיף 7א לחוק פיצויי פיטורים, התפטרה עובדת עקב שהייה במקלט לנשים מוכות, אשר אושרה ע"י לשכת סעד או משרד העבודה והרווחה, רואים את התפטרותה כפיטורים, ובלבד שסמוך לפני התפטרותה שהתה במקלט תקופה של 60 ימים לפחות.

התפטרות עובד מחמת שנבחר לראש/סגן ראש רשות מקומית - עפ"י סעיף 11(ד) לחוק פיצויי פיטורים, עובד שהתפטר מחמת שנבחר לראש רשות מקומית או לסגן ראש רשות מקומית וכהונתו במשכורת מקופת הרשות המקומית, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים (אלא אם המעביד הסכים בכתב כי תקופה הכהונה תחשב לעובד כחופשה ללא תשלום).

פטירה/פשיטת רגל של המעסיק – סעיף 4 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי עובד שעבודתו נפסקה מחמת פטירה או פשיטת רגל של מעבידו, ובתאגיד - פירוקו או מחיקתו, זכאי לפיצויי פיטורים כאילו פוטר.

פטירה של עובד – עפ"י סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים הזכות לפיצויים עוברת לשאיריו של העובד.

לפיכך, עובד שמתפטר עקב רצונו להקים עסק עצמאי איננו זכאי לפיצויי פיטורים.


עו"ד הילה פורת, בעלת משרד עורכי דין בתחום דיני עבודה
מנהלת פורטל "עולם העבודה", טלפון: 08-9313080תגובות גולשים:

הירשמי לניוזלטר

הסקר

בהלת הקורנה
ביטול הלימודים ו המשק מוצדקים- אין ברירה
הגזימו עם הפניקה - בסך הכל וירוס
הזדמנות נהדרת לפסק זמן וחישוב מסלול מחדש
פחד אלוהים- סוף העולם הגיע

הצג תוצאות

התכנים הנצפים

 

מילות חיפוש: