פורומים וקהילות, בי וומן - חוקי ההרשמה לאתר.

למרות שמנהלי פורומים וקהילות, בי וומן ינסו לשמור על הגינות ההודעות באתר ובבפורום, הדבר הוא בלתי אפשרי בשבילנו לעבור על כל ההודעות. כל ההודעות מעידות על השקפותיו של הכותב (כולל מנהלי הפורומים), ולא הבעלים של פורומים וקהילות, בי וומן, ולא יוצרי הפורום, חברת: vBulletin לא יהיו אחראים לתוכן ההודעות. תוכן ההודעות המפורסם על ידי האורחים / המשתמשים הרשומים / המנהלים, הינו כהמלצה בלבד ואין להסתמך עליו.

על ידי הסכמה לחוקים אלה, הינך מסכים ומאשר כי לא תעלה לאתר בשום צורה שהיא חומר או הודעות שהן מגונות, וולגאריות, גזעניות, מלאות שנאה, איומים, או עוד הפרות של חוקים.

הבעלים של פורומים וקהילות, בי וומן שומרים לעצמם את הזכות למחוק, לערוך, להעביר או לנעול כל נושא מכל סיבה.


תנאי שימוש בפורומים ובבלוגים:

Bwoman מאפשרת לגולשים להשתתף בפורומים ובבלוגים, לכתוב הודעות שיופיעו בפורומים ובבלוגים, לכתוב תגובות לכתבות המתפרסמות באתר Bwoman ולעיין בהודעות של גולשים אחרים בפורומים ובבלוגים השונים או בתגובות להודעות.

בכניסתך לפורום הנך מאשר את הסכמתך לתנאי השימוש כמפורט להלן. כמו כן, הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי כל שימוש בפורום שלא בהתאם לתנאים אלה הינו אסור בהחלט.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי תנאי השימוש בפורום גולשים יחולו, בשינויים המחויבים, גם על כתיבת ומסירת תגובה לכתבה באתר Bwoman ועל העיון בתגובות של גולשים אחרים.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, שהתוכן המופיע בפורום הגולשים אינו התוכן המסופק על ידי Bwoman, וכי Bwoman אינה נושאת בכל אחריות בנוגע לנכונות, דיוק, טיב ואמינות ההודעות בפורום הגולשים, לשגיאות, הטעיות, פגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני המתפרסם במסגרת הפורום.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי Bwoman אינה אחראית לכל אובדן או נזק, ישיר או עקיף, שעלולים להיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש במידע שבפורום הגולשים, או מצפייה ו/או שימוש במידע המופיע בקישוריות לאתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים המופיעים בפורום.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי התוכן וההודעות המופיעים בפורום הגולשים הם באחריותם הבלעדית של המשתתפים בפורום. כמו כן, הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי בשימוש בפורום הגולשים אתה עלולים להיות חשופים למידע שגוי, מטעה, פוגעני, בלתי חוקי וכד', וכי לא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה מ Bwoman בעניין זה.

Bwoman אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה להודעה כלשהי שנכתבה ו/או שנשלחה לפורום הגולשים.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי אין להניח כי הזהות שמייחסים לעצמם המשתמש בפורום הגולשים הינה זהותם האמיתית, ואין להניח כי כותבי הידיעות יודעים כי המידע שהם מספקים הינו אמיתי ו/או מדויק.

כמשתתף בפורום הגולשים הנך מסכים ומתחייב בזאת באופן בלתי מסויג לפעול כדלקמן:

1. לא לשלוח כל הודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שאינם חוקיים ו/או מפרים הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיקים ו/או מאיימים ו/או גסים ו/או מטרידים ו/או פוגעניים ו/או גזעניים ו/או משמיצים ו/או עלולים להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלולים לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.

2. לא להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.

3. לא לפגוע בפרטיותו של גולש אחר (להעביר מידע באמצעות הפורום או באמצעים אחרים על גולש אחר, לרבות שמו, מספר הטלפון שלו, פרטי מנוי תכנת המסרים בה הוא משתמש או כל אמצעי זיהוי אחר).

4. לא לשלוח לפורום מידע העלול לשדל משתמש אחר ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום לנזק.

5. לא לשלוח חומר הכולל וירוס ו/או תוכנת מחשב העלולים לגרום נזק לאתר Bwoman או למשתמש בפורום.

6. לא להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, הוראות כל דין.

7. לא להוריד מהרשת (Download) קובץ או תוכן אחר שפורסם בידי משתמש אחר בפורום הגולשים, אשר ידוע לך, או מן הדין סביר שידוע לך, כי אסור להפיצם בדרך זו.

8. לא לזייף או למחוק אזכור של פרטי מחבר, הודעות משפטיות או אחרות, או כל ציון בלעדיות או סימון המעיד על מקורם של תכנים ו/או כתבות ו/או תוכנות ו/או כל חומר אחר הכלול בקובץ ו/או טקסט ו/או תמונה שנטענו ו/או הועלו באופן אחר על הרשת.

9. לא להגביל או למנוע את השימוש וההנאה של משתמש אחרים בפורום הגולשים.

10. לא להעלות לפורום הגולשים הודעות פרסומיות בצורה ישירה או במסווה של הודעות תוכן.

11. לא להעלות קבצים (Upload) המכילים תוכנות או כל חומר אחר שחלות עליו זכויות צדדים שלשיים כלשהם, ובכלל זה זכות קניין רוחני, זכות הפרטיות, זכות הפרסום וכד'.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי משלוח הודעה לפורום מהווה רישיון ורשות בלתי חוזרת שאינה מוגבלת בזמן וללא תשלום מאת שולח ההודעה, לאתר Bwoman לעשיית כל שימוש בהודעה ובתוכנה.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי Bwoman רשאית, אך לא חייבת, להסיר ו/או למחוק תגובה, או חלק ממנה, שלפי שיקול דעתה הבלעדי של Bwoman או של מי מטעמה, חורגת מהנורמות הראויות בעיניהם לפורום גולשים, לרבות אך לא רק תגובה שיש בה משום תועבה, פגיעה, הפצת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, ניבול פה, השמצה, הפרה, לשון גסה, נושא מגונה או איסור על פי דין ו/או הסכם, מפורש או מכללא. במקרה בו תימחק תגובה או שימחקו חלקים ממנה כאמור, Bwoman אינה חייבת ליידע איש או להתריע בדבר הסרת ו/או מחיקת המידע. במקרה של מחיקה כאמור לא תהא לך כל טענה כנגד Bwoman ו/או מי מטעמה.

המשתמש ו/או כותב ו/או שולח ההודעות לפורום, מסכים בזאת ומתחייב לשפות את Bwoman בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה על ידי צד ג' עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי שימוש אלה, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו, ושאת באשר למידע ו/או לחומר שנשלח ו/או נכתב ו/או נערך על ידו בכל אופן שהוא.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי Bwoman אינה אחראית לשמירת פרטיות פרטי המשתמש בפורום, ובנוסף היא שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלה ידועים לה) במקרים הבאים:

1. אם השימוש שעשה המשתמש בפורום הגולשים ו/או החומר ו/או המידע אותם פרסם המשתמש בפורום הגולשים או עשה בהם שימוש - אינו חוקי.

2. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש קשור ו/או נוגע להליכים משפטיים ו/או נדרש לצורך הליכים על ידי צד ג' כלשהו ו/או על ידי הרשות המוסמכת.

3. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש נדרש על מנת לאכוף את יישומם הנכון והתקין של הוראות ותנאים אלה.

4. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בהם שימוש נדרשים להגנת האינטרסים של Bwoman.

5. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש נדרש לשם הגנה על חיי אדם, שלמות גופו או כבודו.

6. אם Bwoman נדרשת לגלות את החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש מכוח צו שיפוטי או פסק-דין.

Bwoman שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות ותנאי השימוש בפורום בכל עת שתמצא לנכון על פי שיקול דעתה המוחלט, והמשתתף בפורום מתבקש לעיין בנוסח תנאי השימוש מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים. ניתן לעיין בנוסח העדכני בדף שהינך צופה בו כרגע.

Bwoman תהא רשאית להפסיק באופן מיידי, חד צדדי, וללא מתן הודעה מראש, את הפורום, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או זכות תביעה ו/או דרישה בגין כך.

בעת הרשמת לפורום הינך מאשר קבלת מיילים מהאתר,לרבות ניוזלטר והודעות פרסומיות, ניתן להסיר עצמך מרשימת התפוצה בכל עת, דע לך שחלק מהמיילים הנשלחים מהאתרים נשלחים באופן אוטומטי על ידי המערכת.
Bwoman עושה כמיטב יכולתה כדי לאתר חומר פוגעני ו/או מפר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות כל דין. עם זאת, באם הנך, כמשתמש, מאמין כי מידע ו/או חומר המתפרסם בפורום הגולשים הועתק באופן שפוגע בזכויותיך, ו/או יש בתוכן פגיעה אחרת בך ו/או בצד שלישי ו/או הפרת חוק כלשהו - אנא הודע על כך מיידית ל Bwoman בצירוף פרטים מלאים.

בכניסתך לפורום הנך מאשר את הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים בעמוד "תנאי שימוש" המופיע בתחתית דפי האתר, הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי כל שימוש בפורום שלא בהתאם לתנאים אלה הינו אסור בהחלט.